Regulamin uczestnictwa

 1. Organizatorem Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji (MCE/ICE2016) jest Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji, który współpracuje z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.
 2. Miejscem działalności MCE/ICE2016 jest miasto Kraków w terminie 18-31 lipca 2016r.
 3. Celem MCE/ICE2016 jest prowadzenie chrześcijańskiej misji ewangelizacyjnej, we wszystkich możliwych formach (przepowiadanie, pantomima, twórczość artystyczna, happeningi, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne i parateatralne, modlitwa, świadectwa, spotkania z ciekawymi gośćmi itp.), skierowanej zarówno do międzynarodowej społeczności uczestników Światowych Dni Młodzieży, mieszkańców jak i gości Krakowa.
 4. W działaniach ewangelizacyjnych prowadzonych w ramach MCE/ICE2016 mogą brać udział wspólnoty (ekipy) ewangelizacyjne z Polski jak i z innych krajów, oraz poszczególni ewangelizatorzy zgłaszające swój udział zgodnie z Regulaminem wypełniając formularz zgłoszeniowy do 29 kwietnia 2016r. na witrynie: www.ICE2016.pl .
 5. Zgłoszenia ekipy ewangelizacyjnej dokonuje jej lider (osoba odpowiedzialna ze strony zgłaszających się, która jest jednocześnie osobą kontaktową dla biura MCE/ICE2016). Ewangelizatorzy przyjeżdżający bez swojej grupy, zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie formularza „rejestracja ewangelizatora”.
 6. Zgłaszająca się ekipa ewangelizacyjna jest zobowiązana posiadać recognicję swojego duszpasterza (najlepiej biskupa). Potwierdzenie powinno zawierać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za udział ekipy w MCE/ICE2016. Ewangelizator zgłaszający swój udział bez grupy ewangelizacyjnej, także powinien posiadać zgodę swojego duszpasterza potwierdzoną pieczęcią parafialną.
 7. Po otrzymaniu z biura MCE/ICE2016 informacji o przyjęciu zgłoszenia ekipy ewangelizacyjnej i unikalnego numeru identyfikacyjnego dla tej ekipy, każdy z jej członków dokonuje osobistego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza z wpisaniem w odpowiednią rubrykę numeru identyfikacyjnego swojej ekipy.
 8. Każda osoba zgłoszona i przyjęta otrzyma dostęp do aplikacji mobilnej, która pomoże w poruszaniu się w ramach MCE/ICE2016 i ŚDM w Krakowie i zawierać będzie uaktualniany na bieżąco plan działań ewangelizacyjnych, oraz pilne komunikaty organizacyjne.
 9. Osoby zgłoszone w ekipach ewangelizacyjnych, jak i ewangelizatorzy bez grup, pełnoletni zgłoszeni w ramach MCE/ICE2016 jednocześnie są wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży i nie wymagają dodatkowego zgłaszania się do innego biura.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia jak i nieprzyjęcia z ważnych powodów zgłaszających się poszczególnych ekip ewangelizacyjnych jak i poszczególnych ewangelizatorów. Każda zgłaszająca się ekipa, jak i ewangelizatorzy bez grup otrzymają ostateczną odpowiedź o statusie swojego zgłoszenia do dwóch tygodni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 11. Organizator MCE/ICE2016 nie może zagwarantować nikomu środków na pobyt, choć będzie się o to starał. Gwarantujemy bezpieczne miejsce z zapleczem sanitarnym na rozbicie własnego namiotu.
 12. Organizatorzy ICE2016 zabezpieczają wyżywienie uczestników na cały czas trwania wydarzenia.
 13. Zgłaszające się ekipy ewangelizacyjne jak i ewangelizatorzy bez grup zobowiązują się do:
  13.1. współpracy w ramach MCE/ICE2016 i stosowania się do poleceń Organizatora;
  13.2. Noszenia w widocznym miejscu identyfikatora uprawniającego do przebywania w strefie MCE/ICE 2016;
  13.3. Zagraniczne ekipy ewangelizacyjne zobowiązują się do pokrycia kosztów swojego udziału w MCE/ICE2016 w wysokości 200 USD – 200 EURO od uczestnika. Kwota ta pokrywa koszt pobytu w ośrodku, gdzie będzie zlokalizowana baza MCE/ICE2016, wyżywienie, koszty organizacyjne oraz wsparcie potrzebujących pomocy;
  13.4. Polskie ekipy ewangelizacyjne, jak i ewangelizatorzy zgłaszający swój udział bez grupy zobowiązują się do pokrycia kosztów swojego udziału w MCE/ICE2016 w wysokości 500 PLN od uczestnika. Kwota ta pokrywa koszt pobytu w ośrodku, gdzie będzie zlokalizowana baza MCE/ICE2016, wyżywienie, koszty organizacyjne oraz wsparcie potrzebujących pomocy;
  13.5. Koszt udziału wolontariuszy, którzy są mieszkańcami Krakowa i nie będą korzystali z noclegów i wyżywienia w ramach MCE/ICE2016, wynosi 250 PLN;
  13.6. Koszt udziału wolontariuszy, którzy są mieszkańcami Krakowa i nie będą korzystali z noclegów, ale będą korzystali z wyżywienia w ramach MCE/ICE2016, wynosi 450 PLN;
 1. Uczestnikami ekip ewangelizacyjnych zgłaszających się do współpracy mogą być osoby pełnoletnie (18 lat do końca czerwca 2016), a niepełnoletni (poniżej 16 roku życia) z pełnoletnim opiekunem. Osoby niepełnoletnie nie posiadają statusu wolontariusza, ale zwykłego uczestnika ICE i ŚDM.
 2. Uczestnicy niepełnoletni:

15.1. mający 16-17 lat mogą zgłosić swój udział w ICE samodzielnie, wypełniając formularz uczestnika ICE i ponosząc opłatę w wysokości 500zł. Mają w tym zapewnione wyżywienie, możliwość rozbicia namiotu w bazie ICE, transport, ubezpieczenie, plecak – podstawowy pakiet uczestnika ŚDM

15.2. mający poniżej 16 roku życia mogą zgłosić swój udział na warunkach jak powyżej w p. 15.1. wyłącznie z rodzicem lub opiekunem prawnym. Zgoda rodziców musi być przedstawiona Organizatorowi w formie pisemnej.

 1. Do zgłoszenia, każda ekipa dołącza:

16.1. propozycję swojego programu ewangelizacyjnego (programów ewangelizacyjnych);

16.2. informacje pozwalające zaklasyfikować przygotowany rodzaj ewangelizacji celem wkomponowania go w całościowy plan MCE/ICE 2016 i jego działalności: nazwę i rodzaj prowadzonego programu (np. koncert muzyczny), opis jego poszczególnych elementów;

16.3. rider techniczny zawierający zapotrzebowanie sprzętu nagłaśniającego, wielkość przestrzeni scenicznej, oświetlenia, czas prezentacji, potrzebne dodatkowe elementy. Organizator w miarę możliwości postara się o zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu o czym będzie informował zgłoszoną i przyjętą ekipę w uzgodnieniach indywidualnych.

  1. Z uzgodnionych pomiędzy Organizatorem a ekipami ewangelizacyjnymi programów ewangelizacyjnych zostanie przygotowany dwutygodniowy program, który będzie zawierał miejsca prezentacji (prowadzonych ewangelizacji), datę i czas do dyspozycji poszczególnych ekip na wszystkich scenach (miejscach wskazanych przez Organizatora do prowadzenia ewangelizacji) w Krakowie.

18. W ramach MCE/ICE2016 każdego dnia przewidziana jest wspólna Eucharystia, czas wspólnej modlitwy, konferencji, posiłków i posługi ewangelizacyjnej.

Organizator Kraków/Gubin, dn. 26.01.2016r.

adminRegulamin uczestnictwa